CONCURS #015

23.02.2022, ora 20:00


Problema 1 [264 puncte]

$Calculati\ E=\sqrt{2}\cdot (\sqrt{98}+\sqrt{32}-\sqrt{72}).$


Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 2 [328 puncte]

$Calculati\ media\ geometrica\ a\ numerelor\ 588\ si\ 9075.$

Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 3 [392 puncte]

$Un\ triunghi\ dreptunghic\ are\ catetele\ proportionale\ cu\ 5\ si\ 12,\ iar\ perimetrul\ este\ 210. $

$Aflati\ aria\ triunghiului.$


Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 4 [456 puncte]

$Rezolvati\ ecuatia\ 3(x-29)=2(x+37).$


Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 5 [520 puncte]

$Trapezul\ dreptunghic\ ABCD,\ cu\ AB||CD,\ are\ AB=29,\ CD=76,\ \widehat{C}=60^{0}.$

$Aflati\ lungimea\ lui\ BC.$


Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 6 [584 puncte]

$Cate\ elemente\ rationale\ are\ sirul\ \sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3},...,\sqrt{2379}?$

Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 7 [648 puncte]

$Aflati\ cel\ mai\ mare\ numar\ natural\ n\ astfel\ incat\ \sqrt{n+\sqrt{n+29}}\in \mathbb{N}.$

Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul:
Problema 8 [712 puncte]

$Daca\ 1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+2022^{3}=n^{2},\ aflati\ n.$

Numele si prenumele:


Parola:


Rezultatul: